ዝባን ሕጊ

ስዓበኒ`የ ዝብለካ ዝባን ሕጊ

ሰብ `ንተንዓቕካስ ኣይትፈርሕን`ኳ እዝጊ፧

እንተጨብጨበ ኸ ጉንዲ ዘይትገድፈሉ

ክንድኡ ትጭክን ትብርቁቖ ካብ ስሩ

ዓዲ ኣጸናቲኻ ክትዘምተና ብቐትሩ፧

      “እንታይ`ሞ ሓቢጡኪ እንተበርቘቕክዎ

      ሰሚዕኪ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኺ ብሓይሉ ዝብልዎ፧

      ሽቑጥቁጥ ዘእተኹላ ንኹላ ጐደቦ

      ሎምስ ከኣ ብሰበይቲ ክዕገት መስሓቕ ዓደቦ፧”

ምስማዕስ ሰሚዐ ብሓይሉ

ማሕበር ከም ዝኣቶኻ ምስ ተዃሉ

የግዳ `ቲ ትነቕሎ ዘሎኻ ገረብ

መዘርባዕ ከይመስለካ ኣብ ጐዱፍ ዝርከብ

መዋእል ዘቚጸረ’ዩ ኮይኑ ሰነድ።

      እዚ ገረብ፣ ገረብ ርስቲ

      ካብ ኣቦሓጎታት ዝተወርሰ ካብ ጥንቲ

      ናይ ሰብኣይ ኣይፈሊ ናይ ሰበይቲ

      ኮሊልካ’ሞ ዳህስሶ ብኹሉ መኣዝኑ

      ቁሩብ `ንተተሰቈረካ ምስጢሩ

      ሕጊ እንዳባ ክጸንሓካ`ዩ ኣብ ማንቋኡ ቀርቂሩ።

“ዋሌቦ፣ ክንደይ ከ ትደፍሪ

ድግድጊት ተዓጢቕኪ ንዓይ ካብ ተባኹሪ

ሃየ ግዳ ካብ’ቲ ጨናፍሩ ዕንጸይቲ ጽሪ፣

ኣነ ግን ማዕጾ ክሰርሖ’የ ነዚ ገረብ

ሻቡ የርክበሉ ደፊሩ ዝዛረብ።”

ውሓጥዮ ‘ንተበልክዋስ ትጐስሞ

ደጐል ዓዲ ኣፍሪስካ ክትሰርሕ ሓንቲ ማዕጾ

እቲ ሕልናኻ’ኸ ከመይ ኢሉ ይመርጾ

ንመንፈስ ኣበሓጎታትካ ‘ናርኣኻ ክትፍልጾ፧

በል ሎምስ ተታሒዝካ ኢኻ የለን መንደልህጾ።

ገዚተካ’ለኹ ስርዓት ምላእ

ፋስካ ኣንብሮ ብሕጊ ተገዛእ፣

ስዓበኒ ናብ ጭቃ ዓዲ

ሓቢርና ንርእዮ ዝወሃበካ ፍርዲ።

እንተ’ቲ ናይ ዋሌቦ ኣብኡ ይጽናሕ

ድግድጊተይ ግን ከርእየካ’የ ከም ዘይፍታሕ፣

ስዓበኒ ጥራይ ዝባን ሕጊ

ሸፊትካ ምንባር የለን ወጺእካ ካብ ድጊ!

ዝባን ሕጊ!

      Tes. H.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s