ወዲ-ሰብ ክሳብ መኣስ’ዩ ናይ ገዛእ ርእሱ ጸላኢ ኮይኑ ክቕጽል፧

ምስ ምዝዛም 20 ክፍለ-ዘመን፡ እቲ ብ’ዝሑል ኲናት’ ዝፍለጥ፡ ንዓለም ኣብ ክልተ ደምበታት መቓቒሉ ህዝብታት ዘረሓሓቐ ምትፍናን’ውን ኣብቅዐ። ህዝቢ ዓለም ድማ ‘ደጊም ኡፈይ ክንብል ኢና’ ኢሉ ተተስፈወ። ንህዝብታት ‘ኩሉ-መዳያዊ ማዕርነት ከንግስ’የ’ ኢሉ ዝተበገሰ ስርዓት ዴስነት፡ ብኣንጻር ትጽቢቱ ንህዝብታት ኣደዳ ሕሰም ገይሩ፡ ሓደ ክፋል ታሪኽ ኮይኑ ሓለፈ። እቲ ተዓዋቲ ኮይኑ ዝወጽአ፡ ብደጊኡ ብወርቃውያን ቃላት ደሞክራሲ ዝተመላኽዐ፡ ብውሽጡ ግን ብደረት ኣልቦ ስስዐ (greed) ዝተነድቀ ስርዓት ርእሰ-ማልነት ድማ ‘ብቐደሙ’ውን ኢለ ነይረ እየ’ ብዘስምዕ ቃና ‘መወዳእታ ታሪኽ’ ኢሎም ብዘዝምሩ ጽሓፍቲ ታሪኽ ተሰንዩ ናይ ዓለምና መሪሕነት ጠቕሊሉ ኣብ ኢዱ ኣእተወ።

ህዝቢ ዓለም 21 ክፍለ-ዘመን ክቕበል ከሎ’ምበኣር ናይ ዝሓለፉ ዘመናት ሕሰምን መከራን ኣብቂዖም፡ ራህዋን ቅሳነትን ክነግሱ ምሒር ህንጡይነት ኣሕዲሩ ነበረ። እንተኾነ ግን ኣይሰሙን ኣይሳልስቲ እቲ ‘ኣነ እቲ መተካእታ ዘይብለይ፡ ንህዝቢ ዓለም ዝረብሕ ዝበለጸ ስርዓተ-ምሕደራን ቁጠባን ዘሎኒ እየ’ ዝበለና ስርዓት ርእሰ-ማልነት፡ ከይወዓለ ከይሓደረ ኢምብራጦርያዊ ሕልሙ ከተግብር ኢዩ ጀሚሩ። እቲ ኣብ ፈለማ ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘሎና ክፍለ-ዘመን ሒደት ዓመታት ጩራ ሰላምን ርግኣትን ክርኢ ጀሚሩ ዝነበረ ህዝቢ ድማ ዘይተጸበዮ ድቦላ ወደቖ።

ኣብ’ዚ ዓለምና ብተክኖሎጂ ሰማይ ዓሪጋትሉ ዘላ ዘመን፡ ደቂ-ሰብ ግን ብኣንጻሩ ሰብኣውን ሞራላውን ክብርታትና ኣብ ህጉም ጉሒፍና፡ ብኣንጻር ኣፈጣጥራና ነንሕድሕድና ንባላዕ ኣሎና። እቲ ስርዓት ርእሰ-ማልነት ዝተመባጽዖ መብጽዓ ብቁንጣሮ ተሃጊሩ፡ ዝበዝሐ ሓፋሽ ድኽነቱ ጥራሕ ከይኣኽሎ ብሃይማኖት፡ ብዓሌት፡ ብከባቢ፡ ብዞባን ፖለቲካን ተጐዛዝዩ፡ ኣብ’ዚ ‘ስልጡን’ ኢልና ንጽዎዖ ዘሎና ዘመን ካብ ስልጣነ ኣዝዩ ዝረሓቐ ኣስካሕካሒ ተግባራት እናተፈጸመ ይርከብ።

ሎሚ ህዝብታት ካብ ኮርያ ክሳብ ቨነዝዌላ፡ ካብ ኣፍጋኒስታን ክሳብ ሶርያ፡ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሳብ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ፡ ካብ የመን ክሳብ ሊብያ ኣብ ታሪኽ ተሰሚዑን ተራእዩን ዘይፈልጥ ዘስገድግድ ግፍዒ፡ ውርደትን ሓሳረ-መከራን ይወርዶም ኣሎ። ኣብ’ዛ ብፈጣሪ ንኹሎም ፍጥረታታ ኣኺሉ ዝተርፍ ጸጋ ዝተዓደለት ዓለም፡ ኣዝዮም ውሑዳት ኣይኮነን በሊዖምን ሰትዮምን ቈጺሮም’ኳ ዘይውድእዎ ሃብቲ ንኽካዕብቱ፡ ቢልዮናት ህዝብታት ኣደዳ ሕሰም ኮይኖም ይርከቡ።

ወዲ-ሰብ መቸም እቲ ቀዳማይ ጸላኢ ገዛእ ርእሱ ምዃኑ ዘካትዕ ኮይኑ ኣይስምዓንን። እዚ ብፍቕሪ፡ ብስኒት፡ ብሓልዮት፡ ብምርድዳእን ምክብባርን ክነብር ዝተፈጥረ ፍጡር፡ ካብ ኩሎም ፍጡራት ነዛ ዓለም እንኮ እሾኽ ኮይኑዋ ዘሎ ወዲ ሰብ እዩ። ሕልንኡ ብስስዐን ሕስድናን ዝተገዝአ ወዲ-ሰብ፡ ኣብ ዕምሪ ዘመኑ ከህልኾ ዘይክእል ሃብቲ ንምኽዕባት፡ ስልጣን ንሓዋሩ ንምብሓት፡ ስምን ዝናን ንምጥራይ ንሓዉ ንኸምኡ ፍጡር ንምጥፋእ ናይ ውግእን ሞትን ነጋዳይ ኮይኑ ይርከብ። ወዲ ሰብ ከይሓነኸ ሓዉ ንምጥፋእ ንዕኡ’ውን ዘጥፍእ ኣቶሚካውን ኑክሌራውን ኣጽዋር ዘፍሪ ፍጡር ኢዩ። ኣብ ዓመት ንወተሃደራዊ መዓላ ዝወጽእ ገንዘብ ብትሪልዮናት ኢዩ ዝቑጸር። እዚ ኩሉ ንጥፍኣት ሰብ ዝባኽን ዘሎ ፍልጠት፡ ክእለት፡ ገንዘብ፡ ግዜን ተበግሶን ንምዕባለ እንተዝውዕል፡ በዚ ዘለናዮ ዘመን ዝጠሚ፡ ዝዓርቕ፡ ዝከላበት፡ ብውግእ ዝመወት፡ ብሕሰም ዝስደድ ሰብ ከቶ ኣይምሃለወን።

ኣብ’ዛ ናይ ሎሚ ዓለምና ኣብ ልዕሊ ደቂ-ሰብ ዝወርድ ዘሎ በደላት ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘስደምምን ኢልካ ጥራሕ ዝሕለፍ ኣይኮነን። ዘገርም ድማ ዋላ እቶም ሃገሮም ብስደተኛታት ዝቖመት ሃገር ጸረ-ስደተኛታት ምዃኖም ኢዩ። ኣብ’ዛ ዓለም ኣብ መዋእል ታሪኹ ከም እስራኤላውያን ገይሩ ሕሰምን መከራን ስደት ዝበጽሖ ክንደየናይ ከይህሉ። እቲ ዘሕዝን ከኣ ንሳቶም ኣብ ዓለም ብኣርኣያ ኣብ ቅድመ-ግንባር ተሰሪዖም ንመሰልን ውሕስነትን ስደተኛታት ክንዲ ዝቖሙ፡ መሰል ኣብ ዓዶም ናይ ዝርከቡ ስደተኛታት’ኳ ከኽብሩ ኣይተረኽቡን። እዚ ከኣ ከንቱነት ደቂ-ሰብ ኣጒሊሑ ዘርኢ ይመስለኒ።

ኣታ ብኣፈጣጥራኻ ክቡር ዝኾንካ ሰብ፡ ከቢርካን ተኸባቢርካን ክትነብር ካብ ኣቲኻዮ ዘሎኻ ሰብኣውን ሞራላውን ውድቀትካ ክትትንስእ ነብስኻ ሕኸኽ። ነቲ ብስስዐን ንዓይ ጥራሕ ይጥዓመኒ ዝብል እኩይ መንፈስን ዓዊሩ ዘሎ ሕልናኻ ፈትሽ።

ሰላምን ቅሳነትን ነቶም ኣብ ፈቐድኡ ዝከላበቱ ዘለዉ ህዝብታት ዓለም የውርድ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s