መልእኽታ ስለ ዝመሰጠኒ’የ . . .

  • መን ምዃንካ፡ ማዕረ ኽንደይ ምኩር ምዃንካ፡ ክሳብ ክንደይ ፈላጥ’የ ኢልካ ሕሰብ ብዘየገድስ፡ ፍርዲ ኣብ ምሃብ ኩሉሳዕ ድንጉይ ኩን፣ ቀልጢፍካ ፍርዲ ካብ ምሃብ ተቘጠብ፣
  • ካልኦት ብዛዕባ ነብሶም ንኽገልጹ ዕድል ሃቦም፣
  • ንዓኻ ዝረኣየካ ዘሎ እቲ ልክዕ ክዉንነት ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ስለ’ዚ፡ ብዛዕባ ካልኦት ፈጺምካ ኣይትደምድም፣
  • ኣድህቦኻ ኣብ ለላዕሊኡ ጥራይ ክትገብርን ንኻልኦት ከይተረዳእካዮም ፍርዲ ክትህብን ብጥራሽ ኣይግባእን፣
  • እቶም ብሓባር ንዝሓሸሽናዮ ወጻኢታት ዝኸፍሉልና፡ ኣኺሉ ዝተርፍ ገንዘብ ስለዘሎዎም ዘይኮኑስ ንዕርክነትን ምሕዝነትን ልዕሊ ገንዘብ ክብሪ ስለዝህቡ እዮም፣
  • እቶም ኣብ ስራሕ ባዕላዊ ተበግሶ ዝወስዱ፡ ዓያሹ ኮይኖም ዘይኮኑስ ኣምር ሓላፍነት ሰለዝርድኡ እዮም፣
  • እቶም ድሕሪ ግርጭት ኣቐዲሞም ይቕረታ ዝሓቱ፡ ንሳቶም ግጉያት ወይ በደለኛታት ኮይኖም ዘይኮኑስ ነቶም ኣብ ዙርያኦም ዝርከቡ ሰባት ክብሪ ስለዝህቡ እዮም፣
  • እቶም ክሕግዙኻ ቅሩባት ዝኾኑ ሰባት፡ ንስኻ ትእውዶም ነገር ስለዘሎ ዘይኮነስ ንዓኻ ከም ሓቀኛ ዓርኮም ስለዝርእዩኻ እዮም፣
  • እቶም ብዙሕ ግዜ መልእኽቲ ዝጽሕፉልካ፡ ካልእ ዝሓሸ ክገብሩዎ ዝኽእሉ ስለዝሰኣኑ ዘይኮኑስ ንስኻ ኣብ ልብታቶም ስለዘለኻ እዮም፣
  • እቶም ንኸዕልሉኻ ግዜኦም ዝውፍዩልካ፡ ስራሕ ስለዘይብሎም ወይ ኣብ ስራሕ ዘይተጸምዱ ኮይኖም ዘይኮኑስ ኣገዳስነት ሕድሕዳዊ ርክብ ስለዝፈልጡ እዮም።

ሓደ መዓልቲ፡ ነፍሲ ወከፍና ብዘይ ቆጸራ ካብ ነንሕድሕድና ክንፈላለ ኢና። ነቶም ኩሎም ንገብሮም ዝነበረና ዝርርባት ክንስእኖም ኢና፣ ዋላ ንዝነበሩና ሕልምታት’ውን። መዓልታት ብኣዋርሕ፡ ኣዋርሕ ብዓመታት እናተተኻኽኡ ክሓልፉ ከለዉ፡ ነቶም ዝነበሩና ርክባት ሃንቀው ኢልና ክንረኽቦም ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ክንበጽሕ ኢና። ሽዑ ሓደ መዓልቲ፡ ደቅና ኣሳእልና እናረኣዩ፡ “እዞም ሰባት ብዓል መን እዮም?” እናበሉ ክሓቱ እዮም። ንሕና ከኣ ልብታትና በቲ ሓያል ቃል ምስ ተተንከፋ፡ ዘይርአ ንብዓትና ጸረር እና’በልና ክምስ ክንብል ኢና። “እዚኣቶም እቶም ጥዑም ግዜይ ምስኣቶም ዘሕለፍኩዎ ሰባት እዮም” ኢልና’ውን ክንምልሰሎም ኢና።

ነዛ ጽሕፍቲ ናብ ኩሎም’ቶም ፈጺምኩም ዘይትርስዑዎም ኣባላት ስራቤታትኩምን ፈተውትኹምን ኣባጽሑዋ።   

[ሓበሬታ ምንጪ፡ ዋና መበቈላዊ ስራሕ ዘይተፈልጠ፣ ሓንቲ ሓፍቲ ብWhatsApp ካብ ዝሰደደትለይ ዝተተርጐመት።]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s