ቅልዕቲ ደብዳበ ናብ ኣቦሓጐይ

ትብጻሕ ናብ ብመዳርግቲ ዘይብሉ ፍቕርን ክብርን ዝዝክረኩምን ዝናፍቐኩምን ኣቦሓጐይ፡

መጀመርታን ቅድሚ ኩሉን እግዚኣብሄር ኣብ ከም’ቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረኩም ጽኑዕ እምነትን ፍቕርን፡ ንሱ’ውን በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩን ሕያውነቱን ተቐቢሉ ኣብ የማኑ ኣንቢርኩም ክኸውን ናይ ወትሩ ጸሎተይን እምነተይን እዩ።

ከመይ ኣለኹም? ንዓለም ተሰናቢትኩማ ንዓዲ ኩልና ካብ እትሓልፉ፡ ብኣካል ካብ እንፈላለ፡ ድሮ ዕምሪ ሓደ ወለዶ ሓሊፉ። ’ንዓዲ ኩልና’ ዶ ኢለኩም? ሰናይ ካብ ምምናይ ዝተላዕለ እየ ድኣ ከምኡ ኢለ’ምበር እቲ ንስኹም ትሰፍርዎ ስፍራ ጻድቃናት ድኣ መኣስ ኩሉ ይረኽቦ ኮይኑ! እዞም ብስስዐ ንዋይን ስልጣንን ዓዊርና ናይ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ርሃጽን ደምን እናሰተና፡ ኩሊትን ልብን እናነገድና፣ ፍትሕን ርትዕን ብእግርና ረጊጽና፡ ብስቅያትን መከራን ካልኦት ተደሲትና እንሓድር ሰብ-መሰል ድያብሎሳት ድኣ ከመይ ገይርና ምሳኹም ክንቅመጥ?

’ንስኻ ኸ ከመይ ኣለኻ?’ ዲኹም ዝበልኩምኒ? ኣነ ድኣ ብድሕሬኹም ሰለስተ ነናይ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ዕምረይ ደሚረ ዓቢ ሰብኣይ ኮይነ – ምዕባይ ብዕድመ ዝልካዕ እንተኾይኑ ማለተይ’የ። እቲ ግኡዝ ኣካላተይ ዓብዩ። እንተ እቲ ውሽጠይ ግን ብድሕሬኹም እንተዘይነክዩ ዝወሰኸ ኮይኑ ኣይስምዓንን። እቲ ዘሎኒ ዝርካቡ ንስኹም ኣብ’ቲ ንኡስ ዕድመይ ዝዘራእኩምለይ ምሩጽ ዘርኢ ጥራሕ እዩ። ንስኹም ኣብ’ተን ቀዳሞት ዓሰርተ ዘይመልኣ ዓመታት ህይወተይ ኣብ’ቲ ክፉትን ሓታትን ዝነበረ ኣእምሮይ ዝዘራእኩመን ምሩጻት ዘርኢ ክሳብ ሕጂ የካይዳኒ ኣለዋ። እቲ ብድሕሪኡ ካልኦት ዝዘርኡለይ ዘርኢ ክርዳድ ዝበዝሖ ወይ’ውን ዘይውዳእ ጻህያይ ዝበቚሎ ግዲ ኮይኑስ ክሳብ ሕጂ ጥዑይ ፍረ ኣይረኣኽሉን። ባዕለይ ከይዘርእ ከኣ ኣሽንባይ ዘርኢ ክመርጽ፡ ነቲ ዘርአይ ዘብቁለሉ ግራተይ ብቐንዱ ክውንን ኣይከኣልኩን።

ብልቢ ዝናፍቐኩም ኣቦሓጐይ፡

’እንታይ ድኣ ተረኺቡ?’ ኢልኩም ኣይትሕተቱኒ፣ መልሰይ ዕረፍቲ ዘይክህበኩም ይኽእል እዩ።

ይዝከረኩም ዶ እታ ቅድሚ ንዓዲ ኩልና ዝኸድኩምላ ዓመት ባይቶ ዓድና ገጽኩም ከይተቐልቀልኩም ከተሕልፍዋ? እታ ናብ’ዚ ውሳነ ዘብጽሓትኩም ፍጻመ’ኸ ቅጅል ዶ ትብለኩም? ነታ ዕለት ክዝክራ ከለኹ ናይ ትማሊ ፍጻመ ኮይና ኢያ ትስምዓኒ። ንባይቶ ዓድና ክትከዱ ከለኹም መቸም ገዲፍኩምኒ ኬድኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም። ኣነን ንስኹምን ንፈላለዩ ግዜ ዳርጋ ኣይነበረን። እታ ንመወድእታ ግዜ ኣብ ባይቶ ዓድና ዝተረኸብኩምላ ዕለት’ውን ከም ወትሩ ኣብ ጐድንኹም’የ ኮፍ ኢለ ነይረ። ሓደ ካብ ኣባላት ክፍሊ-ህዝቢ ንዓድና ዝተበየነ ውሳነ ሒዙ መጺኡ። ንተጋባእቲ ባይቶ ’እንታይ ንግበር?’ ከይበለ ድማ እቲ ብዘይኣፍልጦ ዓድና ዝተበየነ ብይን ነጊሩና። ሰንቢድና ከኣ። ዓድና ባይቶ ተኣኪቦም ንዓዶም ዘድሊ ውሳነ ክገብሩ እንተኾይኖም ነቲ ጉዳይ ኩሎም ሓቢሮም ዘትዮም እዮም ብናይ ሓባር ወይ ኣብዝሓ ድምጺ ውሳነ ዝህብሉ ዝነበሩ። ንባዕለይ መዘኻኸሪ ክኾነኒ ድኣ’ምበር፡ ኣነ ዶ ሕጂ ብዛዕብኡ ንዓኹም ክነገረኩም ኮይነ!? እቲ ናይ’ታ ዕለት’ቲኣ ኣገባብ ግን ነቲ ናይ ዘመናት ልዕሊ ዘመናዊ ደሞክራሲ ዝኸይድ ስልጡን ልምዲ ወለዶታት ዓድና እዩ ሃዶሽዶሽ ኣቢሉ ኣፍሪስዎ። ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ካብ ዳኛ እንተዘይኮይኑ ካብ ካልእ ክመጽእ ትጽቢት’ውን ዝግበረሉ ኣይኮነን።

ይዝከረኒ፡ ኣቦሓጐይ ኢኹም መጀምርታ እቲ ኣገባብ ዘይቅቡልን ዘይሕጋውን ምዃኑ ብትሪ ርኢቶኹም ዝሃብኩም። እንተኾነ ግን እቲ ውሳነ ከመሓላልፍ ዝተላእከ ብዓል ጠበንጃ ስምኩም እናጠቐሰ ክደፍረኩም’ውን ደለየ። ኣብ ዕምርኹም ክብሪ ካልኦት ግሂስኩም ዘይትፈልጡ ክቡርን ሕፉርን ኣቦሓጐይ ግን ነገራት ንድሕሪት ክምለስሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ምብጽሖም ግዲ ተገንዚብኩም፡ ኣንጻር ትእዛዝ ብዓል ብረት ነቲ ኣኼባ ራህሪሕኩሞ ንገዛኹም ከይድኩም። እቲ ካብ ጐድንኹም ዘይተርፍ ኣነ’ውን ምሳኹም ከድኩ። ብድሕሪኡ ኣኸለ! ንስኹም ጠቕሊልኩም ጌሽኩም፣ ኣነ ከኣ እታ ባይቶና ምሳኹም ዝኸደት እናመሰለኒ ናብኡ ገጸይ ኣይተቐልቀልኩን።

ዝኸበርኩም ኣቦሓጐይ፡

እታ ’ቶባእ ድሕሪ ደጊም!’ ኢልኩም ዝሓደግኩማ ባይቶ፡ ከም’ቲ ቀደም ዓድና ተኣኪቦም ዝዝትዩላን ናይ ሓባር ውሳነ ዘሕልፉላን ዝነበሩ ምዃን ካብ ትሓድጎ ካብ’ቲ ሽዑ ኢያ ጀሚራ። እታ ትእከቡላ ዝነበርኩም ዓባይ ገረብ ኣሪጋ፡ ሰብስ ይትረፍ ኣዕዋፍ’ኳ ኣዕሪፈናላ ኣይፈልጣን’የን እንተበልኩኹም ኣይትጉሃዩ። ምእራጋ’ኳ ባህርያዊ እዩ ኢልና ምሓለፍናዮ፣ ትትክኣ ግን ኣይተተኽለትን። ብድሕሬኹም ከም’ቲ ንስኹም ምስ ደቂ ዓድኹም ኣብ ትሕቲ’ዛ ጽላል ባይቶ ኮይንኩም ብሓርነት ተዛቲኹም ጉዳይኩም ትፈትሑ ዝነበርኩም፡ ኣነ ሓንቲ መዓልቲ’ኳ ትኹን ንፈውሲ ማሕላ ጉዳየይ ምስ ደቂ ዓደይ ክዝቲ ዕድል ረኺበ ኣይፈልጥን’የ እንተበልኩኹም ቅር ከይብለኩም እናሰጋእኩ’የ።

ባይቶ ዓድና ብድሕሬኹም ’እከለ ዓዲ ከነባብር ብቖዓት ኣለዎ’ሞ፡ ንምረጾ’ ኢላ ባዕላ ንዝሓረየቶ ቈጽሊ ኣንቢራ ካብ ዘይትፈልጥ ምነገርኩኹም’ሞ ግን ይትረፍኩም። ብድሕሬኹም ‘ኣነ ከመሓድረኩም ብቕዓት ስለዘለኒ ምረጹኒ’ ዝብሉ ተመራጾ ሰልጢኖም። ሽዑ ዓድና ጋን ኢዩ ኮይኑዋ። ሓቂ ይሓይሽ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣይተቐበሎን፣ ግን ካብ ዝተባህሎ ምግባር ዝሓልፍ ዕድል ኣይረኸበን። ሓደ ክልተ ባይቶ ዓድና ከነባብርዎ ክመርጾም ዘይክእል ግን ነቲ ዕድል ክጥቀምሉ መሪጾም። እቶም ነቶም ‘ምረጹና በሉ’ ዝተባህሉ ዘመሓድሩ ልዕሊኦም ዝርከቡ ኩሎም ግን ቈጽሊ ከይተነብረሎም ብኢደ ዋኒኖም ስልጣን ዝሓዙ እዮም። እቲ ‘ምንብባር’ ዝብል ዝነበረ ቃል ከኣ ብ’ምምሕዳር’ ዝብል ተቐይሩ። እቶም ‘ምሩጹና’ ኢሎም ዝምረጹ ቀንዲ ስርሖም ካብ ላዕሊ ንዝመጽኡ ትእዛዛትን መምርሒታትን ምትግባር እዩ። ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝኸይድ እኳ ክንደየናይ ከይህሉ። ንሱስ ምንብባር ምስ ጠፍአ ተሪፉ እዩ።

ምስ ሕርያን ምርጫን ዝተኣሳሰር ናተይ ተመክሮም እንዶ ግዳ ክነግረኩም። ኣብ ባይቶ ዓድና ብዓንደ ርእሱ’ውን ብድሕሬኹም ተጋቢአ ኣይፈልጥን’የ። ተጋቢአ ዝፍይዶ’ውን የብለይን። መሬታዊ ሓርነትና ምስ ኣረጋገጽና፣ ናጽነትና ሕጋዊ ንምግባር ተባሂሉ ረፈረንዱም ዝበሃል ኣካይድና ነይርና። ሽዑ ሰማያውን ቀያሕን ዝሕብረን ክልተ ጭራም ወረቐት ተዓዲለ ‘እወ ንናጽነት’ ኢለ ኣድሚጸ። ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ሓደ 12 ኣባላት ማሕበር ወለድን መምህራንን ዝነበርዎ ዓቢ ቤት-ትምህርቲ ኣቦ-መንበር’ቲ ማሕበር ገይሮም መሪጾምኒ ነይሮም። ሓቂ ይሓይሽ እታ ምርጫ’ቲኣ ከም’ታ ናይ ባይቶ ዓድና ዓይነት እያ ነይራ። ኣነ’ኳ ንቓለ-ዓለም ዘይኮነስ ብቕንዕና፡ ብመሰረት ዘዕበየኒ ባህሊ’ውን፡ ‘ኣብ’ዚ ማሕበር ብዕድመ፡ ብተመክሮን ፍልጠትን ካባይ ትበልጹ ስለዘለኹምሲ ካልእ ንምረጽ’ ኢለዮም ነይረ። ሓቂ ንምዝራብ’ውን ካብ ኩሎም ብዕድመ ዝነኣስኩ ኣነ’የ ነይረ። ንሳቶም ግን፡ ክብረት ይሃቦም፡ ’ብቕዓት’ምበር ዕድመ ኣይኮነን ዘገድስ። ንሕና ድማ ነዚ ቤት-ትምህርትና ከም እተበርክተሉ ስለዝኣመንና ኢና ቈጽሊ ነብረልካ ዘሎና’ ኢሎም ሓርዮምኒ። ብድሕሪኡ ኣኸለ!

ተናፋቒ ኣቦሓጐይ፡

ቅር ከይብለኩም እንድየ እናፈራሕኩ’ምበር ብዛዕባ’ታ ኣብ ህጻንነተይ ኣብ ልበይ ዝሰዃዕኩማ ቀንዴል ትምህርቲ’ውን ከውግዓኩም ደስ ምበለኒ። ናይ መባእታ ተማሃራይ ከለኹ ኢኹም ጠቕሊልኩም ዝገሽኩም። ከም’ቲ ዝበልኩኹም ብረፈረንዱም ብምርጫና መሬታዊ ናጽነትና ምስ ኣረጋገጽና፡ ሰብኣዊ ናጽነትና ግን ብሰላሕታ ተዘሚቱ። ብዘይካ’ዘን ኣብ ላዕሊ ዝነገርኩኹም መሪጸን ተመሪጸን ኣይፈልጥን። እታ ኣብ ውሽጠይ ወሊዕኩማ ዝኸድኩም ቀንዴል ሕድሪ ጭልምልም እናበለት ክሳብ ናጽነት ኣጽኒሐያ። ብድሕሪኡ ባዕ ኢላ ክትበርህ ዘኽእላ ነዳዲ ክትስእን’ያ ዝብል ሓሳብ’ውን ኣይነበረንን። እንተኾነ፡ ደሚቓ ምብራህስ ይትረፋ፡ ጭልምልም እናበለት ንክዕቅባ ዘሕለፍክዎ ገድሊ ዘይምስዑ’ኳ ይሕሸኩም። የግዳ ብኸመይ ፍሉይ ዝኾነ ዓይነት ክርን ስምዕን ገይርኩም ሰሪሕኩም ከምዝሃብኩምኒ ይገርመኒ’ዩ። ኩሉ ዘጋጠማ ብድሆታት ንሓቲ ሰንቲሜተር’ኳ ትኹን ኣየሕቀቓን። እንተ እቲ ዝወሰኸቶ ግን ኣዝዩ ንኡስ እዩ። ሓርጐጽጐጽ እናበልኩ መቸም ሓያለይ ክፍልታት ኣቑጺረ። ዝወሰክዎ ምህሮ ግን ቁንጣሮ ኢዩ። እቲ ዝርካቡ ቁንጣሮ’ውን ከም’ቲ ተማሂረ ንባዕለይን ንዓደይን ክኸውን ዝተመነኹሞ ኣይኮነን ኢለ ግን ኣይክነግረኩም እየ።

ኣነ ዝገርመኒ ግን ኣቦሓጐይ፡ ንባዕልኹም ዘይተመሃርኩም ክንስኹምሲ ኣገዳስነት ትምህርቲ ከመይ ገይርኩም ኢኹም ክንድኡ ዝኣክል ክብሪ ትህብዎ ነይርኩም? ብዝኾነ፡ እታ ዘረከብኩምኒ ህያብ ቀንዴል ፍልጠት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣይከጥፍኣን’የ። ዋላ ጭልምልም እናበለት ናብ ተካእቲ ወለዶይ ከሰጋግራ’የ። ንሳቶም ድማ ጩራታት ባንኣ ኣብ’ቲ ዘለኹሞ ኮይንኩም ከይተረፈ ክሳብ ዝርአ ኣድሚቖም ከምዝኹልዕዋ ርግጸኛ’የ። ዓድና ድማ ኣብ ትሕቲ ብርሃና ባይቶኦም ከጋብኡ ኢዮም፣

. . . ዝብል

ክልካዕ ብዘይከኣል መጠን ፍቕሪ ዝናፍቐኩምን ዘኽብረኩምን ወድኹም!

Tes.H.

(02 መጋቢት 2018 ዝተጻሕፈት)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s