ላህመት ካብ መጽሓፍ መራግእቲ

ኣርእስቲ መጽሓፍመራግእቲ                                                                                                                   ደራሲ፡ ግርማይ ዮውሃንስ                                                                                                                  ኣሕታሚ፡ ቡክፎርላገት ኮርፐን (2018)

-“’ሕልሚ ድሕሪ ወፍሪ!’ ኢለ ዝሰመኹዎ ኣወንዚፈዮ ዝጸናሕኩ ሕልመይ ኣብ ቅድመይ መጺኡ ግትር ኢሉ . . . ‘ድሕሪ ወፍሪ ክምለሰካ’የ!’ ኢለ ዘተስፈኹዎን ዝተፈለኹዎን ሕልመይ ዝበለኒ ግን የገርም’ዩ።” -ግርማይ ዮውሃንስ

ትማሊ ሰዓት 1፡40 ድ.ቐ. ዝበጽሓትኒ ‘መራግእቲ’ ዝተሰምየት መጽሓፍ ጽሓፊ ግርማይ ዮውሃንስ፡ ሓፈሻዊ ትሕዝቶታታ ክፈታትሽ ኢለ ክግንጽላ ምስ ጀመርኩ፡ ብቐዳማይ ገጽ ዝፈለመ ንባበይ ናብ ካልኣይ፡ ሳልሳይ . . . እናበለ ከይተረድኣኒ ኣብ መወዳእታ ገጻ’ዩ ኣብጺሑኒ። ግጥማዊ ትሕዝቶታታ ኣዝዮም ኣዛነይቲ ኮይኖም፡ ዘይግጥማዊ ትሕዝቶታታ ግን . . .

እዛ 210 ገጻት ዘለዋ መጽሓፍ መራግእቲ፡ ‘መሓፍስቲ’ ኣብ ዝብል ቀዳማይ ክፋላ እኩባት ግጥምተት ዝሓቘፈት ኮይና፡ እቶም ዝሰፍሐ ክፋል ዝሸፈኑ ትሕዝቶታታ ግን ኣብ ትሕቲ ‘መባዂዕቲ’ ዝብል ካልኣይ ክፋል ዝተሓቚፉ እኩባት ጽሑፋት እዮም። ብዛዕባ’ተን ግጥምታት ንኣስተማቐርቲ ግጥሚ ገዲፈ፡ ኣብ ካልኣይ ክፋል’ታ መጽሓፍ ካብ ዝተሰሞኣኒ ኣሕጽር ኣቢለ ከካፍል።

ክልቲኤን ‘ኣነን ሕልመይን’ ክፋላት፡ ከም ዜጋታትን ሰባትን ነቶም ልኡላዊት ሃገር ምስ ፈጠርና ክንጭብጦም ሃረር ዝበልና ደረት ኣልቦ ሕልምታትን ባህግታትን፡ ድሒሩ ብምስምስ ግርጭት ዶብ ንዋያ ኮይኖም ዝተረፉ ባህጊታት ኣእላፍ ዜጋታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንእሰያት ከኣ ብፍላይ ቁሊጭ ኣቢለን የርእያ። ጽሓፊ ቃለ-ዓለም ብዘይብሉ፡ ስምዒታቱ ደርጒሑዎ ኢዩ – ኣብ’ዚ መጽሓፍ። ተጠቒሙሉ ዘሎ ቅዲ ኣዘናትዋ ቀዳማይ ኣካል ማሪኹኒ። ናጽነት ክትመጽእ ከላ ዝነበሩኒ ሕልምታት፡ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክበኑ ከለዉ ብመንጽር ዛንታ ግርማይ ተራእዮምኒ። ኣብ ውሽጠይ ተደጒሎም ዝነበሩ ቃንዛታት ቀስቂሱለይ። እዚ ናይ ግርማይ ዛንታ፡ ናይ መብዛሕቲና ዛንታ ኮይኑ’ውን ተሰሚዑኒ።

ብዘይካ ክልተ ክፋላት (ኣነን ቦርሳይን፡ ኣነን ዝኽረይን – ብዝያዳ ኣብ ማሕበራዊ ኩነታትና ኣድሂቡ ውዕሎኡን ተምኩሮኡን ዘካፈለለን) ድማ እተን ካልኦት ጀሚርካ ክሳብ ትውድአን ናትካ ናይ ብሕትኻ ዛንታ ኮይነን ይስምዓኻ’ሞ ብውሽጥኻ ትርበሽ። ኣብ ትበጽሖ ዘይብልካ ክንስኻ ድማ ተዕለብጥ። ጽሓፊ፡ ናጽነት ምስ ኮነ ተመንዩ፣ “ኣብ ውጽዕቲ ሃገር ብዙሕ ወጽዓ ስለ ዘጋጥም ውጹዕ ደጊሙ ዘይውጽዓላ ሃገረ-ኤርትራ ክርኢ ሓሊመ” ከኣ ይብል። እቲ ዝሰዓበ፡ ባዕሉ ዝወዓሎ ተመኩሮ ግን ኩሉ በንጻሩ እዩ ኮይኑዎ። ከም’ዚ ብምባል ድማ ይድምድሞ፡ “እቲ ኹሉ ክትስፈዎ ዝጸናሕኩ፡ ፋንታዝያን ህውተታን መሲሉዎ ሕልመይ ዝዕዘበኒ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዑንስ ሕፍርን ኩምትርን ኢለስ ስቕ! ስቕ በቃ!” ሓቁ’ዩ። ጽሓፊ ከምኡ ክብል ከሎ፡ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ኣብ ማእሰርቲ ከለኹ ምስ ሓደ መተኣስርተይ ብተደጋጋሚ ንብላ ዝነበርና ኣዘኻኺሩኒ፡ “ስማዕ እንዶ፡ እዚ ሓቂ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ፣ ሓደ ሰብ ዋላ ሓንቲ ከይገበረ ክእሰር ኣይክእልን’ዩ። ኣዝዩ ነዊሕ፡ ዘይውዳእ ሕልሚ ድኣ ከይንኸውን ንሓልም ዘለና?” ንበሃሃል ኔርና። ንቡርን ባህርያውን ሕልምታትን ባህግታትን ንእስነትካ ብሰንኪ ካልኦት ዋላ ሓንቲ ክትገብሮም ኣብ ዘይትኽእለሉ ኩነታት፡ ኣብ ሓደ ዘይንቡር ኩነታት ንቡር ምሕሳብ ከም ህውታትያ ኮይኑ ክስመዓካ ንቡር እዩ። ከም’ዚ እዚ ጽሓፊ ዝበሎ ከኣ ‘ነብሰይ ኣብ ፋንታዝያ ድኣ ከይትኾኒ ዘለኺ?’ ትብላ ንነብስኻ። እዘን ዛንታታት’ዚኣተን ታሪኻዊ ኣገዳስነት’ውን ኣለወን።

ኩለን ዛንታት ሓቀኛ ተመኩሮ ምዃነን እቲ ካልእ ብልጭአን’ዩ። ምልከት ቋንቋ ጽሓፍን ዋሕዚ ኣዘናትዋን ይበል። ኩለን እዘን ዛንታታት ውሽጥካ ዝቕስቅስ ሓይሊ ኣለወን። ይኹን’ምበር፡ ዘዛኒ ክፋል’ውን ኣይሰኣነንን’ዩ። ብኣንጻ’ቲ ኣብ ክልቲኤን ‘ኣነን ሕልመይን’ ዝተሓምስኩዎ፡ ኣብ ‘ኣነን ቦርሳይን’ ናይ ኣዋርሕ ጸቕጢ’የ ኣፋኒወ። ባህርያት ዓባዩን ኣሞኡን ብስሓቕ ኣንቢዐናኒ’የን። ጽሓፊ ከይተሰከፈ ከምኡ ገይሩ ምጽሓፉ’ውን የንእዶ’ዩ። መዛዘሚ ‘ኣነን ሳምሶናይተን፡ ኣነን ዝኽረይን፡ ኣነን ፓስፖርተይን’ ድማ ሩፍታ ዝፈጥር’ዩ እሞ፡ ጽሓፊ ኣብ ህይወቱ ሩፍታ ረኺቡ ዝያዳ ከበርክተልና ሰናይ ምንዮተይ እገልጸሉ። ክትንበብ ትዕድም መጽሓፍ’ያ። ከም’ቲ ንሱ ዝበሎ፡ ‘መሸና መሸና . . . ኬድና!’ እናበልና ንዓድና ኬድና ንጸውየሉ፡ ካብ ፋንታዝያ ዝረሓቐ ክውንነት ድማ ንኹልና እብህግ።

ጽሓፍትና ይሰስኑ!

Tes.H.

3 thoughts on “ላህመት ካብ መጽሓፍ መራግእቲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s