ንእሽቶ ጽብቕቲ ግብሪ፡ ዓመት መሳገሪ

መጀመርታ ንኹሉኹም ኣብዓልቲ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ርሑስ ብዓላት እምነየልኩም።

እነሆ እቶም ዓመት መጽአ ንደጋግሞም ህዝባዊ ብዓላት በዛ 25 ታሕሳስ ዝፈለመት ልደት ክበዓል ጀሚሩ። ብሰንኪ እንነብሮ ከባቢታት፡ ብዙሓት ኣብ ስደት ካብ እንርከብ ዜጋታት፡ ክልተ ልደታትን ክልተ ሓድሽ ዓመታትን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ምብዓልና ኣይተርፍን። ኵልና’ኳ ኣይንኹን’ምበር፡ ብዙሓት ካባና ይዕበ ይንኣስ እንተስ ብውልቅና፡ እንተስ ብሓባር ኣብ ገዛና ይኹን ካብ ገዛና ወጻኢ ድግስ ምግባር ኣይተርፍን ይኸውን። እዛ ንእሽቶ ሓሳባት ድማ ብዝያዳ ነቶም ነዞም ናይ ብዓላት ድግስ ንገብር ትምልከት እያ። እዚ ኣብ’ዛ ትስዕብ ሕጡበ-ጽሑፍ ዘሎ ጉዳያት’ውን ምስ’ዚ ክካተት እላቦ።

ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ብፍላይ ኣብ’ዘን ዝቕጽላ ኣዋርሕ መርዓን ተስካርን ብብዝሒ ዝግበረለን ክፋላት ዓመት’የን። ጥምቀት ህጻናት’ውን ዓመት ምሉእ ብብዝሒ ዝርአ ውራያት’ዩ። ዓመት ህጻን ዝጽንብሉ’ውን ብርክት ዝበሉ’ዮም። ብመሰረቱ፡ ብዘይካ መርዓ፡ እቶም ካልኦት ድግሳት ምስ ዘመናውነት ኣገባቦም ዝዘምብዐ’ዮም። ጥምቀት ህጻን ኣብ ቤተ-ክርስትያን ጥራይ’ዩ ዝፍጸም ነይሩ። ተስካር’ውን እንተ ኾነ፡ ዕላምኡ ስሒቱ ንረኣዩለይ ስምዑለይ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ’ዩ ዝስመዓኒ። ዓመት ቁለዓ’ሞ ኸኣ ካብ ምቚራስ ሓንቲ ሕብስቲ ሓሊፉ ምጽንባሉ ቁንቅኛኡ`ውን ኣይርደኣንን።

ክቡር ኣንባቢ፡ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ቃሕታኡ ክፍጽም የብሉን ዝብል ርእይቶ ከም ዘይብለይ እናሓበርኩ፡ ንእሽቶ ሓሳብ ወስ ከብል። ነዛ ቀሪብናያ ዘለና ዓመት ናይ ሕልናን ውሽጣዊ ዕግበትን ዓመት ክንገብራ መታን፡ እቶም ኣብ’ዛ ዓምተ-2019፡ ካብ’ቲ ክንገብሮ ወጢንናዮ ዘለና ድግሳት ብውሕዱ ፍርቂ፡ እንተ ተኻኢሉ ድማ ኵሉ ወጻኢታቱ፡ ጠዋሪ ንዘይብሎም ወገናትና – ዘኽታማት፡ ኣረጋውያን፡ ተናበይቲ ጐደናን ካልኦት ጽጉማትን ክንውፍዮ መብጽዓ እንተ ንኣቱ፡ ሰብን እዝግን ምተሓጐሰ።

ውራይ ናይ ጥምቀት ህጻን ከም ኣብነት እንተ ወሰድና፡ እቲ/ታ ህጻን በቲ ኣብ ቤተ-ክርስትያን ዝግበረሉ ስነ-ስርዓት ዕላማ ጥምቀት ሚእቲ ካብ ሚእቲ’ዩ ዝፍጸመሉ። እቲ ድሕሪኡ ኣብ ገዛ ዝግበር ድግስ ላቘባ’ዩ። ነቲ ናይ ቤት ድግስ ገዲፍና፡ ነቲ ኣብኡ ከነውጽኦ ዝሓሰብና ባጀት ንሓደ ወይ ክልተ ጽጉማት እንተ ደገፍና፡ ክንደይ ባህታ ዝፈጥር ሰናይ ተግባር ኮን ምኾነ! ኣብ ካልኦት ናይ ምትእኽኻብ ኣጋጣሚታት፡ እቲ ምስ ብጾትና ተኣኪና ክንሰትዮን ክንበልዖን ዝሓሰብና ገንዘብ፡ ንኻኦት እንተ ንህቦ፡ ካብ’ቲ ኣብ’ታ ሓንቲ ኣጋጣሚ ጥራይ እንሕጐሶ፡ ብቕዱስ ተግባርና ዓመት ምሉእ እንረኽቦ ሕልናዊ ዕግበት’ውን ክንደይ ኮን ዘደስት ምኾነ!

ስለ’ዚ፡ ክቡራት ኣንበብቲ፡ ነዛ ሓሳብ ሃየ ነብስላ’ሞ፡ ነዛ ሓዳስ ዓመት 2019 ንኻልኦት ንእሽቶ ጽብቕቲ ግብሪ ብምግባር፡ “ዓመተ-ሰላም፡ ራህዋን ቅሳነትን ኵንልና!” ኢልና ንሳገራ።

ኵልና ሓሳብ ክንህበላን ተሳተፍቲ ክንከውን ድማ ነካፍላ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s