ኣመለኻኽታና እንተ’ዐሪና . . .

ተሌፎኑ ብወዝቢ ኣብ ናይ ጸሎት ግዜ ኣብ ውሽጢ ቤተ-ክርስትያን ደወለት።

እቲ ካህን ገንዝሖ።

እቶም ኣመንቲ ኣብ ግዜ ጸሎተ ኮሊፍካና ብምባል ገሰጹዎ።

ብዓልቲ ቤቱ፡ ንሸለልትነቱ ኣመልኪታ ገዛ ክሳብ ዝበጽሑ ካብ ምስትምሃሩ ኣየቋረጸትን።

ናይ ግራት ወይኒ መሳርሕቱ ብንዕቀት ርእሰኦም ኣወዛወዙሉ።

ሕፍረት፡ ውርደትን ሕስረትን ኣብ ገጹ ጐሊሖም ይረኣዩ።

ድሕሪ’ታ ፍጻመ’ቲኣ፡ ናብ’ታ ቤተ-ክርስትያን ገጹ ዳግማይ ዘወር ኣይበለን።

እታ ምሸት’ቲኣ ናብ ሓንቲ ባር ከደ። ገና ሓሪቑን የንቀጥቅጥን ነበረ። ካብ መስተኡ ኣብ ጠረጤዛ ኣፍሰሰ፣ ጥርሙሱ ብወዝቢ ወደቐት፣ ኣብ ጥቓኡ ዝነበሩ ሰባት ድማ ካብ’ቲ መስተ ተናጢሩ ጸየቖም። እቶም መስተ ዝነጠሮም ሰባት ናብኡ ገጾም ተጓየዩ። ንሱ ድማ ኣዒንቱ ዓሚቱ ንገበታ ቆዩቍን ጽፍዒታትን ድሉው ኰነ።

እንተዀነ፡ እቶም ሰባት በቲ ስብርባር ናይ’ታ ጥርሙስ ተጨናዲሑ ከይከውን ብምሕላይ ድኣ ብዛዕባ ድሕነቱ ሓተቱዎ።

እታ ኣሳሳይት ድማ ይቕሬታ ብምሕታት፡ ኣካላቱ ከጸራሪ መሐበሲ መጠወቶ።

ሰራሕተኛ ጽሬት፡ ነቲ መስተ ዝፈሰሶ ምድሬ ቤት ሽዑ ወልወሎ።

እታ ጓለ’ንስተይቲ ኣካያዲት ስራሕ’ቲ ትካል መተካእታ መስተ ጋበዘቶ። ብክልተ ኣእዳዋ ብምሕቋፍ’ውን ቅልጥፍ-ቅልጥፍ ኢላ ኣፍኲሳ ስዓመቶ፡ “ኣጆኻ ኣይትሸቝረር፣ መን ዶ ‘ሎ’ዩ ዘይጋገ፧” ብምባል‘ውን ኣረሳረሰቶ።

ብድሕሪኡ፡ ናብ’ታ ባር ካብ ምዃድ እግሩ ኣሕጺሩ ኣይፈልጥን።

# ምህሮ

ሓደ-ሓደ ግዜ፡ ኣረኣእያኻ ንሰብ ቅኑዓት መንፈስ ናብ ገሃነም ከጽድፎም ይኽእል’ዩ። ኣብ ልዕሊ ሰባት፡ ብፍላይ ከኣ ጌጋታት ክፍጽሙ ከለዉ፡ ብእትገብሮ ኣተሓሕዛ ለውጢ ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ፤

  • ድልድል ኰንካ ሰባት ከተራኽብ እንተ ዘይከኣልካ፡ መንደቕ ብምዃን ግን ኣይትፈላሊዮም፣

  • ብርሃን ብምዃን ናይ ካልኦት ሰባት ጽቡቕ ተግባራት ከተድምቕ ዘይትኽእል እንተ ኰንካ፡ ተበግሶታቶም ትዕፍን ጸልማት ግን ኣይትኹን፣

  • ማይ ኰንካ ናይ ካልኦት ዘራእቲ ኣብ ምጥጣዕ ሓገዝ ክትገብር ዘይትኽእል እንተ ኰንካ፡ ባልዕ ብምዃን ግን ዘራእቶም ኣይተዕኑ፣

  • ክታበት ብምዃን ህይወት ክትህብ ዘይትኽእል እንተ ኰንካ፡ ቫይረስ ብምዃን ግን ህይወት ኣይትቝጸ፣

  • ርሳስ ብምዃን ናይ ካልኦት ሓጐስ ክትጽሕፍ ዘይክኣለካ እንተ ዀይኑ፡ ብውሕዱ ጓሂኦም እትድምስስ ምሹው መደምሰስ ኩን።

ኩሉ ግዜ፡ ነፍሲ-ወከፍና ነናይ ሕድሕድና ሓለውቲ ክንከውን ንኽእል ኢና። ዓለምና ወሪዱዋ ካብ ዘሎ መዘዝ ኣሕዊና፡ ዝሓሸት ሰፈር ደቂ-ሰብ ክንገብራ ቈሪጽና ንለዓል፣ እወ፡ ንኽእል ኢና ድማ!

(ምንጪ፡ ሓንቲ ሓፍቲ ብWhatsApp ካብ ዝለኣኸትለይ ዝተተርጐመ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s