በሰላይ ምልክት ሕውየተይ’ዩ

ወርሒ ለካቲት ክትኣቱ ከላ፡ ናይ ወርሒ መስከረም 2001 ፍጻመ ደሪባ ተዘክሮይ እናቀስቀሰት፡ ንድሕሪት ትወስደኒ። ናይ ራድዮ ባና ኣማእኪልካ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበልና ጋዜጠኛታት፡ ጸሓፍቲን ካልኦትን ዝተወስደ ዕሙት ማእሰርቲ ድሮ 10 ዓመታት ኣሕሊፉ። እቲ ዝተወስደ ስጕምቲ፡ ”ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ መሰል ሓሳባትካ ምግላጽን ናጻ ፕረስን ኣሽንባይ ክሕሰብ፡ ክሕለም’ውን ኣይከኣልን’ዩ” ዝዓይነቱ መልእኽቲ ዳግማይ ዘቃልሐ ፍጻመ’ውን ነበረ። ዝገደፎ በሰላ ቀሊል ኣይኰነን። እንተ ዝፈጠሮ ቍስሊ ግን . . .፧

“ህይወት ብዝገደፈትልካ በሰላ ኣይትሕፈር። እቲ በሰላ፡ መጕዳእትኻ ከም ዝሓለፈ፡ ቍስልኻ ከም ዝጠመመ፡ ነቲ ቃንዛ ከም ዝጾርካዮ እሞ ፈጣሪ ከም ዘሕወየካ’ዩ ዘርኢ።” (¨Never be ashamed of the scars that life has left you with. A scar means the hurt is over, the wound is closed, you endured the pain and God has healed you.¨) ትብል ጥቕሲ ካብ ዘንብባ ኣስታት 5 ዓመታት ሓሊፉ። በሃሊኣ ወይ ጽሓፊኣ መን ምዃኑ ክዝክሮ ዘይምኻለይ ቅር ይብለኒ። ኣብ ጉጉል ክረኽቦ ፈቲነ’ውን ኣይሰለጠንን። ዝዀነ ኰይኑ፡ ካብ ናይ ኣርባዕተ ዓመታት ማእሰርቲ ማይ ስርዋ ምስ ወጻእኩ፡ 6 ኣዋርሕ ኣብ ዘይመልእ ግዜ’የ ነዛ ጥቕሲ ኣብ ዓንዲ ናይ ሓንቲ ክፍሊ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኮርፖረሽን ቀይሕ ባሕሪ (09) ኣብ ኣስመራ ኣንቢበያ። ካልኣይ መዓልቲ ብጕዳየይ ናብ’ቲ ትካል ተመሊሰ ነይረ፣ ኣብ ወረቐት ከኣ ኣስፊረያ። እታ ወረቐት ጠፊኣ፣ ነታ ብቛንቋ እንግሊዝ ዝተጻሕፈት ጥቕሲ ግን ክርስዓ ኣይከኣልኩን። ደጋጊመ’የ ኣስተማቒረያ።

ኣብ’ቲ ሰዓት፡ እቲ ብዘይ ሓደ ኣበሳ 4 ዓመታትን ወርሕን ካብ ወርቃዊ ዕድመይ ቈርሚሙ ዝሓለፈ ዓመጸኛ ማእሰርቲ’ቶም ዓመጸኛታት ዝፈጠረለይ በሰላ ገና ምስ ቃንዛኡ’ዩ ነይሩ። እንተዀነ፡ ብዙሓት መዛኖይ፡ ኣሕዋተይን ኣሓተይን፡ ኣያታተይ፡ ኣደታተይን ኣቦታተይን ብዘይ ሓደ ኣበሳ፡ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ፈቐዶ ሸላታትን መሽጐራጉር ኣብያተ-ማእሰርትን ብድሕረይ ስለዝነበሩ (ገና’ውን ዘለዉ ኣለዉ)፡ ኣነ ክፉት ኣየርን ብርሃን ጽሓይን ክረክብ ብምኽኣለይ ጥራይ’ኳ በሰላይ ቈሲሉ ዝነበረ ኰይኑ ኣይተሰመዓንን። ይኹን’ምበር፡ ናይ ሓደ ቍስሊ ናይ ኵልና ቍስሊ፣ ናይ ሓደ ቃንዛ ናይ ኵልና ቃንዛ፣ ናይ ሓደ ስቓይ ናይ ኵልና ስቓይ . . . ስለዝዀነ (ከምኡ’ዩ ዝኸውን ኢለ’የ ዝሓስብ)፡ ቍስልኻ ሓውዩ በሰላ ምስ ኰነ፡ በቲ ናይ’ቲ ሓደ ሰብካ ቍስሊ ከይቈሰለ ኣይተርፍን። ሓደ ቍስሊ ምስ ኣሕወኻ፡ ካልእ ምምጽኡ’ውን ዘይተረፍ ኰይኑ። ኣብ’ዛ ናይ ቃልስን ጻዕርን ዓለም ክሳብ ዘለና ክንቈስል ንቡር’ኳ እንተኾነ፡ ናትና ምቚሳል ግን ዓለም ዝፈጠረቶ ዘይኰነስ ሰብና ንብሎም ዝነበርና ሰባት ኰነ ኢሎም ዝፈጠሩዎ ብምዃኑ ዝያዳ የቐንዙ።

ይኹን’ምበር . . .

ነዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ጥቕሲ’ሞ ኣጸቢቕና ነስተማቕራ! እዛ ‘ቍስሊ’ ትብል ቃል ንኣካላዊ መጒዳእቲ ወይ ታህዋስያን ዘስዕቡዎ ረኽሲ ቍስሊ ጥራይ ኣይኰነትን ተመልክት። እዚ ድኣ መብዛሕትኡ ቀልጢፉ እንደኣሉ ዝሓዊ (ገለ ፍሉያት ገዲፍካ)። ምስ ሓወኻ ከኣ ነቲ በሰላ እንተ ዘይርኢኻ፡ ቈሲሉ ከም ዝነበረ’ኳ ኣይትዝክሮን። ወዮ ደኣ ‘ህይወት’ ዝብል ሓፈሻዊ ስም ተዋሂቡዎ’ምበር፡ እቲ ዝዓበየ ቍስሊ ካልኦት ዓመጽቲ ሰባት፡ ትካላትን መንግስታትን ዝፈጥሩዎ ውሽጣዊ (ስምዒታዊን ስነ-ኣእምሮኣዊን) ቍስሊ እዩ። ዕድለኛ ኰይንካ (ንቕሓትን ትብዓትን ከም ዝሓትት’ውን ምስትውዓል የድሊ) ቍስሊኻ ከተሕዊ እንተ ክኢልካ ግን ብበሰላኻ ክትሓፍር የብልካን። በሰላ ሓደ ቍስሊ ዝነበረ ከም ዝሓወየ እዩ ዘርኢ። ምሕዋይ ከኣ ምልክት ዓወት እዩ – ንዝወረደካ በበይኑ ዓይነት በደላት መኪትካ ከም ዝሰዓርካ ስለዘርኢ። እዛ ጥቕሲ ኣብ’ታ ግዜ’ቲኣ ሓያል ፍናን’ያ ፈጢራትለይ። ንዓይ ኢላ ዝተጻሕፈት ኰይና’ውን ተሰሚዓትኒ ነይራ።

ዝሕንኵሉና፡ ካብ መገድና ከንደልህጹና ዝጽዕሩ፡ ጽቡቕና ክርእዩ ዘይደልዩ ገበርቲ እከይ፡ ምስ ቍስልና በሰላ ከይፈጠርና፡ ‘እህህ’ እናበልናን እናተጐዳእናን ክንነብር’ዮም ዝደልዩና። እዚ ዲክታቶሪያዊ ስርዓታት ካብ ዝሰርሕሉ ሜላታት ስቓይ ሓደ ኰይኑ፡ ነቲ ብምልኪ ዝገዝኡዎ ሕብረተ-ሰብ ኣቝውሲሎም፡ ከም ኣዛብእ ነንሕድሕዱ ከም ዝመናጨት’ዮም ዝገብሩዎ። ስለዝዀነ፡ ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ይዅን ኵነታት ቍስሊ ፈጢሮም ምስ ቍስልና ክንነብር ንዝደልዩና ክንነቕሓሎምን ንዝፈጠሩልና ቍስሊ ኣሕዊና ምስ በሰላና ንቕድሚት ክንምርሽ ከም እንኽእል ከነርእዮምን ትብዓት ይሓተና። ኣብ መወዳእትኡ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዝፈጠሩዎ ቍስሊ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይሓዊ መንሽሮ ኰይኑ ናብኦም ከም ዝምለስ ነጊርና፡ ንሕና ግን ከም እንሓዊ ብንቕሓት ክንምክት’ዩ ዝግባኣና። ኣብ መጠረስታኡ ድማ ብበሰላና ክንሓፍር ዘይኰነ ክንሕበን’ዩ ዝግበኣና፣ በሰላ መርኣያ ሕውየት ስለዝዀነ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s