ኣመለካኽታና ቀላሲ ጕዕዞ ህይወትና’ዩ

ኣብ ስነ-ተረት ቻይናውያን፡ ‘እቲ እምባታት ዘልግስ ዓሻ ኣረጊት ሰብኣይ (yu gong yi shan)’ እናተባህለ ዝዝንቶ ኣዝዩ ፍሉጥ ጽውጽዋይ ኣሎ። እቲ ጽውጽዋይ ንኣገዳስነት ጽንዓትን ነቕ ዘይብል ሓሳብን ዘጕልሕ’ዩ። እቲ ዛንታ ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ኣብ ሓንቲ ቻይናዊት ዓዲ ከም ዝተፈጸም’ዩ ዝንገር። እታ ዓዲ ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተደኰነት ኰይና፡ ኣብ ታሕቲ ግን ሰፋሕቲ ናይ ሕርሻ ጐላጉል ነበራ። ገዛ […]

ሕማቕ ዘመን፡ ካብ’ታ ትፈድየካ እታ ትገድፈልካ

‘ዘመን ኣካሒዳ’ ክበሃል ንሰምዕ ኢና። ከም’ቲ ዝዝንቶ፡ በቲ ሕማቕ ዘመን፡ ረዳኢ ዘይነበሮ ደርቂ ስለዘጋጠመ፡ ውሉድ ንውሉዱ፡ ሓው ንሓዉ ዝተጨካኸኑሉ ክፉእ ኵነት’ዩ ፈጢሩ። ዘመክሕ ድማ ኣይኰነን፣ ክትሕግዝ ኣኻእሎ ምስ ሰኣንካ እንታይ ትገብር፧ ብገለ ዕድል መሓለዊ ትንፋስ ኢልካ ዘሰጋገርካየን ቍሩብ-ቁራቦ እንተ ተማቒልካየን፡ ንጽባሕ ኣይክትርእያን ትኸውን’ሞ፡ ተገዲድካ፡ ሰብኣዊ ባህሪኻ’ውን ኣጥፊእካ፡ ሰብካ ብጥምየት ተዓጺፉ እናሞተ፡ ኣስቂጥካ ትዕዘብ። ኣይረድ’ዩ። ዘሕለፈ […]

ኣመለኻኽታና እንተ’ዐሪና . . .

ተሌፎኑ ብወዝቢ ኣብ ናይ ጸሎት ግዜ ኣብ ውሽጢ ቤተ-ክርስትያን ደወለት። እቲ ካህን ገንዝሖ። እቶም ኣመንቲ ኣብ ግዜ ጸሎተ ኮሊፍካና ብምባል ገሰጹዎ። ብዓልቲ ቤቱ፡ ንሸለልትነቱ ኣመልኪታ ገዛ ክሳብ ዝበጽሑ ካብ ምስትምሃሩ ኣየቋረጸትን። ናይ ግራት ወይኒ መሳርሕቱ ብንዕቀት ርእሰኦም ኣወዛወዙሉ። ሕፍረት፡ ውርደትን ሕስረትን ኣብ ገጹ ጐሊሖም ይረኣዩ። ድሕሪ’ታ ፍጻመ’ቲኣ፡ ናብ’ታ ቤተ-ክርስትያን ገጹ ዳግማይ ዘወር ኣይበለን። እታ ምሸት’ቲኣ […]

ንእሽቶ ጽብቕቲግብሪ፡ ዓመት መሳገሪ

መጀመርታ ንኹሉኹም ኣብዓልቲ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ርሑስ ብዓላት እምነየልኩም። እነሆ እቶም ዓመት መጽአ ንደጋግሞም ህዝባዊ ብዓላት በዛ 25 ታሕሳስ ዝፈለመት ልደት ክበዓል ጀሚሩ። ብሰንኪ እንነብሮ ከባቢታት፡ ብዙሓት ኣብ ስደት ካብ እንርከብ ዜጋታት፡ ክልተ ልደታትን ክልተ ሓድሽ ዓመታትን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ምብዓልና ኣይተርፍን። ኵልና’ኳ ኣይንኹን’ምበር፡ ብዙሓት ካባና ይዕበ ይንኣስ እንተስ ብውልቅና፡ እንተስ ብሓባር ኣብ ገዛና ይኹን ካብ […]

ሓሳባትና ንምስማር ቃላትና ንጸልጽል

ኣብ’ዚ ዘለናዮ ዘመን፡ ተክኖሎጂ ብዝፈጠሮ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ብቐሊሉ ክጥቀመሉ ዝኽእል መሳርሒታትን መሳለጥያታትን መራኸቢ፡ ዘርከበ ዘበለ ኣብ ናይ ኢድ ተለፎኑ ዝመጽኣሉ ሓሳብ ከፍስስ ዕድል ረኺቡ ኣሎ። ሓሳባትካ ብሓርነትን ‘እንታይ ከይብሉኒ?’ ካብ ዝብል ፍርሒን ስክፍታን ናጻ ኮይንካን ክትገልጽ ምኽኣል ጸጋ እዩ። ነዚ ጸጋ’ዚ ብኸመይ ትጥቀመሉ ምፍላጥ ግን ምስትውዓል ይሓትት። ነቶም ኣብ ኢንተርነት፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ገጻት […]