ፍወሳ ጻዕዳ ሕማም

ጻዕዳ ሕማም (Vitiligo) ይሓዊ ዶ? መልሲ፡ ከማይ እንተዀንኩም፡ “እወ” ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል ፍወሳ ጻዕዳ ሕማም ኣብ ዝሓለፋ ክልተ ክፋላት ጻዕዳ ሕማም እንታይ ምዃኑን ምስ’ቲ ሕማም ዝተኣሳሰር ውልቃዊ ተመኵሮይን ኣቕሪበልኩም ነይረ። ዕላማ ጽሑፈይ ድማ ነዚ ናይ ቈርበት ኵነት ዝምልከት ተመኵሮ ንምልውዋጥን መረዳእታ ንምሕዳርን’ዩ። እቲ ጽሒፍ ኣብ ዝደለኹሞ ግዜ ኣብ https://www.tesfagiorgis.blog ኣቲኹም ከተንብቡዎ ትኽእሉ ኢኹም። ሎሚ እምበኣር፡ […]

Vitiligo and My Experience

The unexpected visitor
All of a sudden, small white spots started to appear on my cheeks and chin since February, 2018. They started to appear very quickly in several parts of my face to the extent that I started to grow beard on the cheeks to hide those white spots.

ጻዕዳ ሕማምን ውልቃዊ ተመኵሮይን

ጻዕዳ ሕማምን ውልቃዊ ተመኵሮይን
ጻዕዳ ሕማም እንታይ ምዃኑ ናይ ሓባር መረዳእታ መታን ክህልወና፡ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ጽሙቝ ኣቢለ ጽሒፈሉ ነይረ። እቲ ሓበሬታ ዘይረኸብኩሞ ምስ እትህሉዉ፡ በዛ መላገቢ (https://tesfagiorgis.blog/2021/02/27/) ኣቲኹም ክትረኽቡዎ ከም እትኽእሉ ብኣኽብሮት እሕብረኩም። ኣብ’ዚ ግዜ ብዙሓት ሰባት በዚ ሕማም ተጠቒዖም ስለዘለዉ፡ እዚ ተመኵሮ እንተ ሓገዞም ነካፍሎ (Share ንግበሮ)።

Q: Can vitiligo be cured?

A: If you’re like me, “Yes.” N.B.: I would like to inform you that I am an ordinary person who is narrating his true story from his own experience. I am not a medical expert. What I’m sharing here is summarized information collected from what I’ve read, from people whom I asked, and my own […]

መጽሓፍ ባህጊ ክልተ ዓመታት ኣቝጺራ፡ ባህጋ ኸ ኣበይ በጽሐ?

ግዜ እንታይ ኣለዎ! ድሮ ክልተ ዓመታት ሓሊፎም። 02 መጋቢት 2019 ኣሕታሚ እምኵሉ ናይ ፈለማ ጣይታኡ ዝዀና ሰለስተ መጽሓፍቲ ንሕትመት ኣብቂዑን ኣመሪቑን። ሓንቲ ካብኣተን ‘ባህጊ’ ዝተሰምየት ናይ ፈለማ ልብ-ወለዳዊት መጽሓፈይ’ያ። ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ጽሕፈት ተመኵሮይ ኣብ ዓንቀጻትን ሓጸርቲ ዛንታታትን ዝተደረት’ዩ ነይሩ። ደረቱ ደኣ ይፈላለ ይኸውን’ምበር፡ ባህጊ ዘይብሉ ወዲ ሰብ መቸም ክንደየናይ ከይህሉ! እቲ ዓይነታት ባህጊ ከከም […]