ሓሳባትና ንምስማር ቃላትና ንጸልጽል

ኣብ’ዚ ዘለናዮ ዘመን፡ ተክኖሎጂ ብዝፈጠሮ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ብቐሊሉ ክጥቀመሉ ዝኽእል መሳርሒታትን መሳለጥያታትን መራኸቢ፡ ዘርከበ ዘበለ ኣብ ናይ ኢድ ተለፎኑ ዝመጽኣሉ ሓሳብ ከፍስስ ዕድል ረኺቡ ኣሎ። ሓሳባትካ ብሓርነትን ‘እንታይ ከይብሉኒ?’ ካብ ዝብል ፍርሒን ስክፍታን ናጻ ኮይንካን ክትገልጽ ምኽኣል ጸጋ እዩ። ነዚ ጸጋ’ዚ ብኸመይ ትጥቀመሉ ምፍላጥ ግን ምስትውዓል ይሓትት። ነቶም ኣብ ኢንተርነት፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ገጻት […]

ቅልዕቲ ደብዳበ ናብ ኣቦሓጐይ

ትብጻሕ ናብ ብመዳርግቲ ዘይብሉ ፍቕርን ክብርን ዝዝክረኩምን ዝናፍቐኩምን ኣቦሓጐይ፡ መጀመርታን ቅድሚ ኩሉን እግዚኣብሄር ኣብ ከም’ቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረኩም ጽኑዕ እምነትን ፍቕርን፡ ንሱ’ውን በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩን ሕያውነቱን ተቐቢሉ ኣብ የማኑ ኣንቢርኩም ክኸውን ናይ ወትሩ ጸሎተይን እምነተይን እዩ። ከመይ ኣለኹም? ንዓለም ተሰናቢትኩማ ንዓዲ ኩልና ካብ እትሓልፉ፡ ብኣካል ካብ እንፈላለ፡ ድሮ ዕምሪ ሓደ ወለዶ ሓሊፉ። ’ንዓዲ ኩልና’ […]

ሽገይ ሃቡኒ

ዓኾዃይ ዓኾዃይ ቁራዕ ሕሰም ውጻእ – ቁራዕ ራህዋ እቶ ቁራዕ ምልኪ ውጻእ – ቁራዕ ናጽነት ብሓቶ ቁራዕ ሓይሊ ውጻእ – ቁራዕ ሕጊ ገዝቶ። ሽገይ ሃቡኒ – ሽገይ ሪመይ ሽገይ ሃቡኒ – ሽገይ ውርሻይ፣ ሽገይ ሃቡኒ – ሽገይ ፍኖት ሓቂ ሽገይ ኣረክቡኒ – ሽገይ ጸሓይ በርቂ። ሽገይ ሃቡኒ – ዓኾዃይ ክብለላ እታ ዝመንጠልኩምኒ – ኣብ ሸላታት […]

መልእኽታ ስለ ዝመሰጠኒ’የ . . .

መን ምዃንካ፡ ማዕረ ኽንደይ ምኩር ምዃንካ፡ ክሳብ ክንደይ ፈላጥ’የ ኢልካ ሕሰብ ብዘየገድስ፡ ፍርዲ ኣብ ምሃብ ኩሉሳዕ ድንጉይ ኩን፣ ቀልጢፍካ ፍርዲ ካብ ምሃብ ተቘጠብ፣ ካልኦት ብዛዕባ ነብሶም ንኽገልጹ ዕድል ሃቦም፣ ንዓኻ ዝረኣየካ ዘሎ እቲ ልክዕ ክዉንነት ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ስለ’ዚ፡ ብዛዕባ ካልኦት ፈጺምካ ኣይትደምድም፣ ኣድህቦኻ ኣብ ለላዕሊኡ ጥራይ ክትገብርን ንኻልኦት ከይተረዳእካዮም ፍርዲ ክትህብን ብጥራሽ ኣይግባእን፣ እቶም […]

ማንዛዊ ብሕታዊ ስርዓተ-መርበብ (VPN)

ኣብ’ዚ ዘለናዮ መዋእል ዳርጋ ዓለም ብምልእታ ብኢንተነት ተጠናኒጋ እያ ክበሃል ይከኣል። ይኹን’ምበር፡ ኢንተርነት ኣሃዛዊ ጫካ ኢዩ እንተተባህለ’ውን ምግናን ኣይኮነን። ኣይኮነን ዶ ልሕሉሕ ስርዓተ-መቈጻጸሪ ንዘለወን መርበባት ኮምፕዩተራት፡ ነተን ዝተራቐቐ ሜላ መቈጻጸሪ ዘለወን ከይተረፈ ዝፈግሩ ናይ ኢንርነት ጐሓሉ መሊኦም እዮም። ደሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ዘይብለን፡ ብውልቀ-መለኽቲ ዝመሓደራ ሃገራት ዝርከቡ ኣህዛብ’ውን ካብ ኢንተርነት ዝመረጽዎ ሓበሬታ ከይረኽቡ መታን፡ እቶም ስርዓታት […]

ቅንኢ – ሓደ ካብ’ቶም ዘይምሕሩ ሸውዓተ ሓጥያት ደቂ-ሰብ

‘ዘይቐንእ ኣይወለድ’ ይብሉ ኣበው። ዳርጋ ኩሉ ሰብ ዝፈልጣ ኣበሃህላ እያ’ውን። ቅንኢ ግን ክሳብ ክንድኡ ኣገዳሲት ድያ፧ ጥቕማ ዶ ዕንወታ ይዛይድ ይኸውን፧ ብርግጽ እቲ ቕንኢ ‘ቅዱስ’ እንተ ኾይኑ፡ ካልኦት ዝውንኑዎ ብቕዓት፡  ዓቕሚ፡ ደረጃ፡ ፍልጠት፡ ትሕዝቶ፡ ወዘተ ንስኻ’ውን ጽዒርካ ከምኡ ክትከውን ምብሃግ ጽቡቕ ነገር እዩ። ካብ ቅንኢ ተበጊስካ ነቶም ነዞም ዝተዘርዘሩ ባእታታት ዝውንኑ ንምሕንኳል፡ ንምዕናውን ንምጽራርን እንተ […]

ወዲ-ሰብ ክሳብ መኣስ’ዩ ናይ ገዛእ ርእሱ ጸላኢ ኮይኑ ክቕጽል፧

ምስ ምዝዛም 20 ክፍለ-ዘመን፡ እቲ ብ’ዝሑል ኲናት’ ዝፍለጥ፡ ንዓለም ኣብ ክልተ ደምበታት መቓቒሉ ህዝብታት ዘረሓሓቐ ምትፍናን’ውን ኣብቅዐ። ህዝቢ ዓለም ድማ ‘ደጊም ኡፈይ ክንብል ኢና’ ኢሉ ተተስፈወ። ንህዝብታት ‘ኩሉ-መዳያዊ ማዕርነት ከንግስ’የ’ ኢሉ ዝተበገሰ ስርዓት ዴስነት፡ ብኣንጻር ትጽቢቱ ንህዝብታት ኣደዳ ሕሰም ገይሩ፡ ሓደ ክፋል ታሪኽ ኮይኑ ሓለፈ። እቲ ተዓዋቲ ኮይኑ ዝወጽአ፡ ብደጊኡ ብወርቃውያን ቃላት ደሞክራሲ ዝተመላኽዐ፡ ብውሽጡ […]